Prof.dr. sci Osman Lindov, dipl.inz.saobr.- Dobro dosli

Pocetna Saobr. kultura Sigurn. i zastita u saobr. Sigurn. cest. saobr. Eksp. saobr. nezgoda Transport i okolis Tehnologija cest. transp. Studije/projekti Informacije Blog

Stranica u izradi !!!!

Osman Lindov, rodjen sam 16.03.1966. godine, u Godinji, opcina Trnovo. Osmogodišnju školu i srednju tehnicku školu, završio sam u Sarajevu. Od 1985-1990. godine pohadjao sam  Saobracajni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Juna, 1991. godine diplomirao sam na Saobracajnom fakultetu sa ocjenom deset i stekao zvanje diplomirani inžinjer saobracaja. Dana, 25.06.1998. godine, magistrirao sam a 24.05.2002. godine, odbranio sam doktorsku disertaciju na Fakultetu za saobracaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, i time stekao zvanje doktora tehnickih nauka, oblast sigurnost u saobracaju. Na Fakultetu za saobracaj i komunikacije prošao sam u svom razvoju sve faze izbora od asistenta do vanrednog profesora kroz nastavne discipline: “Sigurnost u cestovnom saobracaju”, “Tehnologija i organizacija cestovnog saobracaja” i “Transport i okoliš”. Na II ciklusu studija na Fakultetu izvodim nastavu na nastavnim disciplinama "Sigurnost i zaštita u saobracaju“ i "Ekspertize saobracajnih nezgoda". Autor sam univerzitetskog udzbenika "Sigurnost u cestovnom saobracaju" kao i "Prirucnika o poznavanju elemenata sigurnosti u saobracaju - Licence za predavaca i ispitivaca". Preveo sam i obradio udzbenik autorice Cristine Pronello "Transport i okolis". Publikovao sam desetine naucno – strucnih radova iz oblasti cestovnog saobracaja i zaštite okoliša. Sudjelovao sam u izradi više studijskih projekata iz oblasti saobracaja. Ucestvovao sam na eminentnim naucno strucnim skupovima u zemlji i inostranstvu. U više navrata bio sam na strucnim edukacijama u Italiji i Engleskoj. Clan sam velikog broja strucnih komisija na razlicitim nivoima BiH. Bio sam jedan od koordinatora Evropskog projekta «Adventures» za unapredjenje sistema edukacije u visokom obrazovanju koji se realizovao u okviru TEMPUS-a. Clan sam Ekspertnog tima BiH za autoceste i brze ceste BiH. Prodekan sam za nastavu i šef Katedre za sigurnost u saobracaju Fakulteta gdje sam kao voditelj i predsjednik Komisije za nadvještacenja saobracajnih nezgoda analizirao do sada preko 300 težih saobracajnih nezgoda na podrucju cijele BiH.

v.prof.dr Osman Lindov